Grenzeloos inzetten van zorgpersoneel

Door 1 juni 2016Nieuws

Het grensoverschrijdend inzetten van medewerkers in de zorgsector krijgt gestalte: Binnen het Nederlands-Duitse project “Zorgen voor…, zorgen dat…” ligt de focus op scholen, opleidingen, stagiaires, zorginstellingen en werkzoekenden in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en Noord-Duitsland. Donderdag werd op het Provinciehuis in Assen het startschot gegeven voor het project. Een belangrijk doel is om 800 studenten (de helft daarvan steeds uit NL resp. D) stage te laten lopen in het buurland. Zij worden begeleidt in het kader van het project. Daaronder valt ook het oprichten van diverse grensoverschrijdende stagebureaus die stageaanvragen en stageplaatsen aan weerszijden van de grens snel en onbureaucratisch zullen coördineren. Met behulp van een zelf ontwikkelde onderwijsmodule moet het voor studenten en leerlingen eenvoudiger worden om stage te lopen in het buurland.
De ervaring die in het project wordt opgedaan zal worden verwerkt in de leerplannen van opleidingscentra in beide landen. Betrokken zijn onder andere hogescholen en ROC’s, alsmede beroepsopleidingen aan Duitse kant.
In aansluiting op de stages kunnen diverse leerlingen en studenten van een zorgopleiding in aanmerking komen voor een vaste baan in het buurland. Want veroorzaakt door conjuncturele schommelingen zijn in het betreffende buurland momenteel meer vakmensen beschikbaar waar men aan de andere kant van de grens naarstig naar zoekt. Een grenzenloze arbeidsmarkt zou deze conjuncturele schommelingen het hoofd kunnen bieden. Het project “Zorgen voor…, zorgen dat…” maakt het mogelijk dat vakmensen zowel in Nederland als in Duitsland inzetbaar zijn. Dat daarvoor nog enkele belemmeringen uit de weg geruimd moeten worden maakten, in het kader van de startbijeenkomst, ook eregasten Cees Bijl en Franz-Josef Sickelmann duidelijk. Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, benadrukte: “De regels en wetgeving zijn nog steeds verschillend. Een centraal thema binnen het project is om die reden het erkennen van kwalificaties en diploma’s in het buurland. Werknemers en stagiaires moeten bij de keuze van hun werkplek alle mogelijkheden geboden krijgen om een blik over de grens te werpen.” Franz-Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, ligt bovendien een opwaardering van banen in de zorg na aan het hart: “Deze opwaardering heeft de zorgsector verdiend. Niet alleen de zorg voor ouderen vereist een hoge mate aan eigen verantwoordelijkheid. Het vervullen van vacatures in de zorgsector zal gezien de demografische ontwikkeling in de komende decennia een centraal thema zijn op de arbeidsmarkt.”
Projectpartners die onder andere betrokken zijn bij “Zorgen voor…, zorgen dat…” zijn:  Netwerk ZON, CMO STAMM, UMC Groningen, Hochschule Osnabrück, Krankenhaus Rheiderland, UWV Emmen, Klinikum Leer, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), BBS Norden, Azurit Gruppe Apen, Stenden Hoogeschool Emmen, Akademie St. Franziskus in Lingen, Elisabeth-Frerichs-Haus (AWO) in Oldenburg, Landkreis Vechta, alsmede het Klinikum Emden.  Bij enkele instellingen is men inmiddels begonnen met stages door studenten en leerlingen.
Het project “Zorgen voor…, zorgen dat…” maakt deel uit van het project “Arbeidsmarkt Noord”. Aan dit project nemen talrijke partners uit het noordelijke grensgebied deel. Het doel is om een gezamenlijke grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt te creëren. Het project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Niedersächsische Staatskanzlei, het Ministerie van Economische Zaken, alsmede de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Lead Partner van het project is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans.

Meer informatie over het project is te vinden op www.arbeidsmarkt-noord.eu

 

EDR

Der grenzüberscheitende Einsatz von Mitarbeitern im Gesundheitswesen nimmt Gestalte an. Innerhalb des niederländisch – deutschen Projektes “ Sorgen für…, sorgen, dass…” liegt der Fokus auf Schulen, Ausbildungen, Praktikanten, Gesundheitseinrichtungen und Arbeitsuchenden in den Provinzen Groningen, Drenthe, Overijssel und Norddeutschland. Donnerstag wurde im Provinzhaus in Assen der Startschuss für dieses Projekt gegeben. Ein wichtiges Ziel ist es um 800 Praktikanten (die Hälfte immer aus den Niederlanden bzw. Deutschland)Praktikum im Nachbarland lassen zu machen. Sie werden im Rhamen des Projektes begleitet. Darunter fällt auch der Aufbau von verschiedenen Lehrämtern die Lehranfragen und Lehrstellen an beiden Seiten der Grenze schnell und unbürokratisch koordinieren werden. Mit Hilfe einer selbst entwickelte Bildungsmodul soll es für Studenten und Schüler einfacher werden um im Nachbarland Praktikum zu machen.

Die Erfarung die in diesem Projekt gesammelt wird, wird auch in den Lehrplänen der Bildungszentren in den beiden Ländern aufgenommen. Bezogen sind unter anderem die Hochschulen, die ROC’s (BBS in den Niederlanden) und die BBSchulen an deutscher Seite.

Im Anschluss an die Praktika können verschiedene Schüler und Studenten einer Gesundheitsausbildung in Betracht für einer Festanstellung im Nachbarland kommen. Wegen Schwankungen in der Konjunktur herrscht in Deutschland Fachkräftemangel und werden diese Kräfte eifrig an der anderen Seite der Grenze gesucht. Das Projekt “Sorgen für… sorgen, dass…” macht es möglich, dass Fachkräfte sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden einzusetzen sind. Das dafür noch einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen machten, im Rahmen der Startversammlung, auch Ehregäste Cees Bijl und Franz – Josef Sickelmann deutlich. Bijl, Abgeordneter der Provinz Drenthe, betonte: “Die Regeln und Gesetzgebung ist noch immer unterschiedlich. Ein zentrales Thema innerhalb des Projektes ist aus diesem Anlass auch die Anerkennung von Qualifikationen und Diplomen im Nachbarland. Arbeitnehmer und Praktikanten müssen bei ihrer Wahl für einen Arbeitsplatz alle Möglichkeiten geboten werden um einen Blick über die Grenze zu werfen.” Franz – Josef Sickelmann, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser – Ems, liegt eine Aufwertung von Arbeitsstellen im Gesundheitswesen am Herzen: “Diese Aufwertung hat sich der Gesundheitswesen verdient. Nicht nur die Sorge für Ältere erfordert weitgehende eigene Verantwortlichkeit. Das Erfüllen von Arbeitstellen im Gesundheitswesen wird, angesicht der demografischen Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten, ein zentrales Thema auf dem Arbeitsmarkt einnehmen.”

Projektpartner die unter anderem beim Projekt “Sorgen für …, sorgen, dass…” bezogen sind: Netzwerk ZON, CMO STAMM, UMC Groningen, Hochschule Osnabrück, Krankenhaus Rheiderland, UWC Emmen, Klinikum Leer, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), BBS Norden, Azurit Gruppen Apen, Stenden Hogeschool Emmen, Akademie St. Franziskus Lingen, Elisabeth – Frerichs – Haus (AWO) in Oldenburg, Landkreis Vechta, als auch das Klinikum Emden.

In einigen Einstellungen haben Studenten und Schüler bereits mit einem Praktikum angefangen. Das Projekt “Sprgen für…, sorge, dass…” ist Teil des Projektes “Arbeitsmarkt Nord”. An diesem Projekt nehmen zahlreiche Partner aus dem nordlichen Grenzgebiet teil. Ziel ist es um einen gemeinsamen grenzüberschreitenden Bildungs – und Arbeitsmarkt zu schaffen. Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG V A-Programm Deutschland – Niederlande kofinanziert mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRO), die Niedesächsische Staatskanzlei, das Wirtschaftsministerium als auch die Provinzen Drenthe, Groningen und Fryslan. Lead Partner des Projektes ist die Ems Dollard Region (EDR) in Bad Nieuweschans.

Bron. EDR