Expertgroep Rijnland Instituut van start

Door 21 september 2016Nieuws

Expertgroep Rijnland Instituut van start

Projecten bevorderen Duits-Nederlandse kennis en economie in de regio

EMMEN – Op maandag 19 september vond bij Stenden Hogeschool in Emmen de eerste bijeenkomst plaats van de Expertgroep van het Rijnland Instituut. Tijdens deze kick-off werd Karel Groen, directeur Eems Dollard Regio (EDR), officieel benoemd als voorzitter van de Expertgroep. Het Rijnland Instituut geeft een forse impuls aan grensoverschrijdende projecten waarbij het beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland in samenwerking met bedrijfsleven en overheden de arbeidsmarkt en economie in de grensregio bevorderen.

Samenwerking
Het Rijnland Instituut, voorheen Rijnlandacademie, is een samenwerkingsverband tussen Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College. Een netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo) en met partners in de beroepenvelden op het gebied van de Duits-Nederlandse internationalisering.

Karel Groen, de kersverse voorzitter: “Het Rijnland Instituut is ontstaan dankzij het initiatief en doorzettingsvermogen van Stenden Hogeschool, Alfa-college en Drenthe College. Samen met andere Nederlandse en Duitse organisaties, waaronder Hochschule Osnabrück (Lingen), worden er doelgerichte activiteiten ontwikkeld om de grensregio duurzaam te ontwikkelen. Ik hoop dat steeds meer organisaties zich hierbij aansluiten, om met elkaar de kansen en uitdagingen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en economie te bevorderen!”

Bevorderen Duits-Nederlandse initiatieven
Een van de belangrijkste doelen van het Rijnland Instituut is het bevorderen van de Duits-Nederlandse samenwerkingen. Richard Delger, één van de coördinatoren van het Rijnland Instituut: “Met het Rijnland Instituut hopen wij met onze partners een antwoord te geven op de vraag hoe we grensoverschrijdende waarden en de kenniseconomie gestalte kunnen geven. Wij willen kennis en kunde met elkaar delen om de economie aan beide kanten van de grens te versterken.” Cigdem Zantingh, ook coördinator, voegt daaraan toe: “Het leren van de talen Duits en Nederlands en elkaars cultuur kennen, staat daarbij centraal.”

Partners
De komende periode gaan de partners aan de slag om grensoverschrijdende projecten en evenementen op te zetten. Hierbij zijn betrokken: Eems Dollard Regio (EDR), Wachtstrumregion EMS-Achse, Berufsbildende Schulen Lingen, Hochschule Osnabrück/Lingen, Provincie Drenthe, gemeente Emmen en Groningen, Landkreis Leer, Landkreis Emsland, EUREGIO, VNO-NCW Noord, het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie en Rijksuniversiteit Groningen. De ontwikkelingen zijn te volgen op de website www.rijnlandinstituut.com.

 

Expertenausschuss Rheinland Institut gestartet

Projekte befördern das deutsch – niederländsche Wissen und die Wirtschaft in der Region

Emmen – Am Montag, den 19. September fand bei der Hochschule Stenden in Emmen ein erstes Treffen des Expertenausschusses des Rheinland Instituts statt. Während des Kickoffs wurde Karel Groen, Direktor der Ems Dollard Region (EDR), offiziell zu Vorsitzender des Expertenausschusses ernannt. Das Rheinland Institut gibt einen enormen Impuls an die grenzüberschreitende Projekte, in den die Berufsbildung in den Niederlanden und Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Betriebsleben und den Behörden den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft in der Grenzregion befördern.

Kooperation

Das Rheinland Institut ist eine Kooperation zwischen der Hochschule Stenden, dem Alfa college und dem Drenthe college. Ein Netzwerk in dem Wissen entwickelt und geteilt wird und durch und für die regionale Berufsbildung (HBO und MBO) und mit den Partnern in den Berufsfeldern auf dem Gebiet der deutsch – niederländischen internationalisierung angewendet wird.

Karel Groen, superfrischer Vorsitzende: “Das Rheinland Institut ist dank der Initiative und Ausdauer der Hochschule Stenden, dem Alfa college und dem Drenthe College entstanden. Zusammen mit anderen niederländischen und deutschen Organisationen, darunter auch die Hochschule Osnabrück (Lingen), werden gezielte Aktivitäten entwickelt um die Grenzregion dauerhaft zu entwickeln. Ich hoffe, dass sich immer mehr Organisationen sich dem Rheinland Institut anschließen um mit einander die Chancen und Herausforderungen des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes und der Wirtschaft zu befördern!”

Befördern der deutsch – niederländschen Inititiative

Eine der wichtigsten Ziele des Rheinland Instituts ist die Beförderung der deutsch – niederländischen Kooperationen. Richard Delger, eine der Koordinatoren des Rheinland Instituts: “Mit dem Rheinland Institut hoffen wir zusammen mit unseren Partnern eine Antwort auf die Frage zu geben wie wir grensüberschreitende Werte und die Wissensgesellschaft Gestalt geben können. Wir wollen Wissen und Können mit einander teilen um die Gesellschaft an beiden Seiten der Grenze zu verstärken. “Cigdem Zantingh, auch Koordinator, fügt hinzu: “Das Lernen der deutschen und niederländischen Sprache und die gegenseitige Kultur, steht dabei im Mittelpunkt.”

 

Partner

In der nächsten Periode machen die Partner sich an die Arbeit um grenzüberschreitende Projekte und Veranstaltungen aufzubauen. Die Bezogenen: Ems Dollard Region (EDR), Wachtstrumregion EMS – Achse, Berufsbildende Schulen Lingen, Hochschule Osnabrück/Lingen, Provinz Drenthe, Gemeinde Emmen und Groningen, Landkreis Leer, Landkreis Emsland, EUREGIO, VNO-NCW Noord, das Lektorat der dauerhafte Innovation in der regionalen Wissensgesellschaft und die Reichsuniversität Groningen. Die Entwicklungen können Sie auf der Webseite: www.rijnlandinstituut.com folgen.