Alle berichten van

Rijnlandinstituut

Uitwisseling

Uitwisseling Alfa-college / Berufsschulzentrum am Westerberg

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Uitwisseling Alfa-college/Berufsschulzentrum am Westerberg
Vrijdag 24 mei heeft er in Osnabrück een uitwisseling plaatsgevonden tussen studentes Schoonheidsverzoring van het Alfa-college Hoogeveen en studentes van Berufsschulzentrum Westerberg. De uitwisseling van de studentes valt onder het INTERREG-programma Duitsland-Nederland “Leren zonder grenzen” en wordt gefinancierd door EU-fondsen (Interreg V) met bijdragen van de scholen zelf en de provincies Gelderland en Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. 

Doel
Het doel van deze uitwisseling is het verkennen van elkaars werkveld en werkwijze, alsmede elkaars cultuur en het verbeteren van onderlinge grensoverschrijdende samenwerking tussen beide scholen. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten en kan het bedrijfsleven kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Bevindingen vandaag
Tijdens de uitwisseling vandaag werd er tijdens een presentatie aan de studentes van Alfa-college uitgelegd hoe de opleiding er in Osnabrück uitziet en hoe het lesmateriaal wordt aangeboden. Daarna zijn de studentes van beide scholen naar de lesruimtes gegaan, waar de Nederlandse studentes diverse hand- en gezichtsbehandelingen kregen van de Duitse studentes. Er ontstonden hierbij spontane en leuke gesprekken waarbij de studentes over en weer hun ervaringen over het toepassen van de behandelingen deelden en waarbij ze elkaar beter leerden kennen. Ook de betrokken docenten wisselden hun kennis en ervaringen uit.

Vervolg
Aan de hand van het vergelijken van de curricula van beide scholen zal worden bepaald wat er zowel in het curriculum van het Alfa-college als Berufsschulzentrum Westerberg kan worden toegevoegd. Naast het lesmateriaal willen we samen ook kijken naar de stages/praktijk met betrekking tot de opleidingen en een vergelijking maken.  

Op maandag 17 juni zal er tweede uitwisseling plaatsvinden tussen beide scholen, die keer op het vakgebied Haarverzorging.  De studentes van Berufsschulzentrum Westerberg zullen dan het Alfa-college Hoogeveen bezoeken.


Austausch Alfa-college/Berufsschulzentrum am Westerberg

Am Freitag ,24. Mai 2019 fand in Osnabrück ein Austausch, zwischen den Auszubildenden „Kostmetiker/in des Alfa-college Hoogeveen und den Kosmetiker/in des Berufsschulzentrums Westerberg, statt. Dieser Austausch ist Teil des INTERREG-Programms Deutsch-Niederländisches “Lernen ohne Grenzen” und wird aus EU-Mitteln (Interreg Va) mit Beiträgen der Schulen selbst sowie der Länder Gelderland und Overijssel, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen finanziert.

Ziel

Ziel dieses Austauschs ist es, das Arbeitsfeld und die Arbeitsmethoden des anderen sowie die Kultur des anderen zu erforschen und die gegenseitige grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen zu verbessern. Auf diese Weise entsteht ein größerer Arbeitsmarkt für Studenten und die Wirtschaft kann aus einer größeren Zahl von Arbeitskräften wählen.

Erkenntnisse heute

Im Rahmen des heutigen Austausches wurde den Studierenden/Auszubildenden des Alfa-college ein Vortrag gehalten, in dem erklärt wurde, wie die Ausbildung in Osnabrück aussieht und wie er im Lehrbetrieb angeboten wird. Danach gingen die Auszubildenden beider Berufsbildenden Schulen  in die Klassenzimmer, wo die niederländischen Schüler verschiedene Hand- und Gesichtsbehandlungen von den deutschen Azubis erhielten. Dies führte zu spontanen und unterhaltsamen Gesprächen, in denen die Schüler ihre Erfahrungen über die Anwendung der Behandlungen teilten und sich gegenseitig besser kennenlernten. Die beteiligten Dozenten tauschten auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus.

Nachbereitung

Durch den Vergleich der Curricula beider Schulen wird ermittelt, was sowohl zum Curriculum des Alfa-college als auch zum Berufsschulzentrum Westerberg hinzugefügt werden kann. Neben dem Lehrmaterial möchten wir uns auch das Praktikum/Praxis in Bezug auf die Ausbildung ansehen und einen Vergleich anstellen. 

Am Montag, den 17. Juni 2019, findet ein zweiter Austausch zwischen den beiden Berufs Bildenden Schulen statt. Dieses Mal im Bereich der Haarpflege.  Die Azubis des Berufsschulzentrums Westerberg werden das Alfa-college Hoogeveen besuchen.

Interreg

Presentaties en afsluiting van het International Trade Project

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Presentaties en afsluiting van het International Trade Project 
Op maandag 13 en dinsdag 14 mei troffen de ongeveer 80 studenten van het Alfa-college en BBS Lingen Wirtschaft elkaar weer in Lingen bij BBS Lingen Wirtschaft. Deze studenten hebben sinds eind februari gewerkt aan het project “International Trade Project” dat is uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland “Leren zonder grenzen” en wordt gefinancierd door EU-fondsen (Interreg V) met bijdragen van de scholen zelf en de provincies Gelderland en Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Deze twee dagen, boordevol interessante presentaties, vormden de afsluiting van het project over schooljaar 2018-2019.

Ondernemers
Na een hartelijk welkom door directeur Hans-Jürgen Grosse van BBS Lingen Wirtschaft hebben de studenten samen met hun eigen werkgroep presentaties gehouden voor de andere studenten, betrokken docenten en ook waren er sommige van de ondernemers aanwezig, waarvoor en met wie de studenten het marktonderzoek hebben uitgevoerd.

Marktverkenning
Tijdens deze tweede uitwisselingsmeerdaagse hebben de studenten de resultaten van hun online onderzoek gepresenteerd naar aanleiding van marktverkenning aan beide zijden van de grens. Het uitvoeren van onderzoek, het leren kennen van de Duitse en Nederlandse markt en elkaars cultuur en gewoontes zijn hierbij van grote waarde om grensoverschrijdend met en van elkaar te leren. Wel bleek zowel uit de Nederlandse als Duitse onderzoeken dat Social Media bij veel van de onderzochte bedrijven toch nog een onderbelicht terrein is, waar zeker nog veel winst te behalen valt.

Drakenbootrace 
Als afsluiter aan het einde van de eerste presentatiedag was er door BBS Lingen Wirtschaft een zg. Drakenbootrace op de Ems georganiseerd. Hier streden de studenten en docenten tegen elkaar om als snelste een bepaald traject af te leggen. Na deze sportieve inspanningen werden de studenten van het Alfa-college Hoogeveen ontvangen met een uitgebreid buffet in het Waldhotel te Lingen.

Vervolg 2019-2020 
Het International Trade project zal in schooljaar 2019-2020 weer een vervolg krijgen.  


Präsentationen und Abschluss des Projekts International Trade Project 
Am Montag, den 13. und Dienstag, den 14. Mai, trafen sich die rund 80 Studenten des Alfa-college und der BBS Lingen Wirtschaft wieder in Lingen bei der BBS Lingen Wirtschaft. Seit Ende Februar arbeiten diese Schülerinnen und Schüler am “International Trade Project”, das im Rahmen des INTERREG-Programms Deutsch-Niederländisches “Lernen ohne Grenzen” durchgeführt wurde und aus EU-Mitteln (Interreg V) mit Beiträgen der Schulen selbst sowie der Provinzen Gelderland und Overijssel, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen finanziert wird. Diese beiden Tage, vollgepackt mit interessanten Präsentationen, markierten das Ende des Schuljahresprojekts 2018-2019.

Unternehmer
Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Schulleiter Hans-Jürgen Grosse von der BBS Lingen Wirtschaft hielten die Schüler zusammen mit ihrer eigenen Arbeitsgruppe eine Präsentation für die anderen Schüler, beteiligte Lehrer und auch einige der Unternehmer die anwesend waren, für wen und mit wem die Schüler die Marktforschung betrieben.

Marktforschung
In diesem zweiten mehrtägigen Austausch stellten die Studierenden die Ergebnisse ihrer Online-Forschung als Antwort auf die Marktforschung auf beiden Seiten der Grenze vor. Forschung, das Kennenlernen des deutschen und niederländischen Marktes sowie der Kulturen und Bräuche des anderen sind von großem Wert, um grenzüberschreitend miteinander und voneinander zu lernen. Sowohl die niederländische als auch die deutsche Studien zeigten jedoch, dass Social Media für viele der befragten Unternehmen nach wie vor ein unentbehrliches Gebiet ist, in dem es sicherlich noch viel zu gewinnen gibt.

Drachenboot 
Am Ende des ersten Präsentationstages veranstaltete die BBS Lingen Wirtschaft ein sogenanntes Drachenbootrennen auf der Ems. Hier wetteiferten die Schüler und Lehrer gegeneinander, um die Schnellsten zu sein, die eine bestimmte Strecke zu absolvieren. Nach diesen sportlichen Anstrengungen wurden die Schüler des Alfa-college Hoogeveen mit einem reichhaltigen Buffet im Waldhotel in Lingen begrüßt.

Fortsetzung 2019-2020 
Das Projekt Internationaler Handel wird im Schuljahr 2019-2020 fortgesetzt. 

International Trade Project

International Trade Project

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Leren zonder grenzen tijdens het International Trade Project

Zo’n 80 studenten van het Alfa-college en BBS Lingen Wirtschaft werken momenteel aan het project “International Trade Project” wat wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland “Leren zonder grenzen” en wordt gefinancierd door EU-fondsen (Interreg V) met bijdragen van de scholen zelf en de provincies Gelderland en Overijssel, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Eye-opener

Woensdag 3 en donderdag 4 april troffen de studenten elkaar tijdens een uitwisselingtweedaagse. Ze troffen elkaar woensdagochtend 3 april om 09.30 uur bij het Alfa-college te Hoogeveen, waar ze gastvrij werden ontvangen door Cigdem Zantingh. Na een kop koffie met gebak uit eigen banketbakkersopleiding van het Alfa-college volgde er een rondleiding door de opleidingen Banketbakkers, Haarverzorging en Tandartsassistenten. Zoals dit onderwijs op de Nederlandse MBO-scholen wordt gegeven was voor de studenten van BBS Lingen een “eye-opener”, dit omdat leren in de praktijk in Duits vaak in de praktijk zelf gebeurd.

Marktverkenning

De studenten verkennen de markt aan beide zijden van de grens over en weer en maken hiervoor o.a. online enquêtes waarvan zij de resultaten verwerken in een onderzoek. Zo leren ze hoe je een onderzoek kunt uitvoeren en leren ze de Duitse en Nederlandse markt beter kennen, maar ook elkaars cultuur.

’s Middags verzorgde niemand minder dan Karel Groen, directeur van de Ems Dollard Regio, als gastspreker een presentatie over grensoverschrijdende samenwerking en de meerwaarde daarvan.


Rund 80 Studierende des Alfa-College und der BBS Lingen Wirtschaft arbeiten derzeit an dem Projekt “International Trade Project”, das im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland “Lernen ohne Grenzen/Leren zonder grenzen“ durchgeführt und finanziert wird durch EU-Mittel (Interreg V) mit Beiträgen von den Schulen selbst und den Provinzen Gelderland und Overijssel, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Etwa 80 Schüler trafen sich gestern Morgen um 09.30 Uhr am Alfa-College in Hoogeveen, wo sie von Cigdem Zantingh begrüßt wurden. Nach einer Tasse Kaffee und Kuchen aus der eigenen Konditorenausbildung des Alfa-College gab es eine Führung durch die Kurse Konditoren, Haarpflege und Zahnarzthelferinnen. Da diese Ausbildung an den niederländischen MBO-Schulen stattfindet, war sie ein “eye-opener” für die Schüler der BBS Lingen, denn das Lernen in der Praxis auf Deutsch geschieht oft in der Praxis selbst.

Die Studierenden erforschen den Markt auf beiden Seiten der Grenze immer wieder neu und machen Online-Umfragen, bei denen sie die Ergebnisse in einer Recherche nutzen.Auf diese Weise lernen sie, wie man eine Recherche durchführt und lernen den deutschen und niederländischen Markt, aber auch die Kulturen des anderen besser kennen.

Heute Nachmittag wird Karel Groen, Direktor der Ems-Dollard-Region, das Tagesprogramm als Gastredner mit einem Vortrag über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und ihren Mehrwert abschließen.

European integration

We want to see something happening!

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

We want to see something happening!

Recently I was having a conversation with a group of students who were telling me about Europe. What was fascinating was that these students spoke of countries within Europe, but the concept of physical borders was almost unknown to them. They grouped countries according to different languages, what these countries have to offer in terms of holidays (sun and snow), places attractive for an internship and food.  Surprisingly, to some of us, the young Europeans are very much aware of the environmental issues and the need to take care of our planet. A discussion on what we should do with our world went into details of what we should eat, how food production should be reformed, improving healthcare through technology and encouraging ethical business practices.

“We want to see something happening’, one student shouted, without explaining how that ‘something’ should happen. Refreshing!”

European vs. global

However, specific geographical localities did not rank high in the minds of these young Europeans. Immigration crisis, financial crisis or political tensions were not exciting topics. There was a clear distinction between what matters to these students and what is considered ‘Europe’ in terms of European leaders and problems that seem global, but not to these young people. I was tempted to think that the definitions of European integration have probably been so vague that these definitions are not of any adding value to the young European. Maybe European integration has been made too much of a ‘must have’ something with little tangible benefits than a standard way of life. Maybe young and old Europeans are living in different planets. Whatever the explanation might be, it was a fascinating conversation. 

“There was a clear distinction between what matters to these students and what is considered ‘Europe’ in terms of European leaders and problems that seem global, but not to these young people.”

European Integration

At the end of 2018, I joined the Rijnland Instituut as a programme manager. At the Rijnland Instituut, we work towards European integration in the northern regions of Germany and the Netherlands, where we want to make that ‘something’ happen. This involves the integration of activities – not of geographical localities – such as issues of healthcare, entrepreneurship and employment. It is attractive to talk about World issues and what different places on earth have to offer, but we can only understand this if we can understand what is actually happening in our environment and how our local actions are shaping events elsewhere in the World. The shrinking population and economic slowdown in our regions need a regional solution using global ingredients. It is this understanding that encourages us at the Rijnland Instituut to invest more time and resources in improving human capital and being capable of dealing with increasing challenges both in terms of the economy and health. The need to strengthen ties among different stakeholders to produce comprehensive solutions to our society and thus giving a practical definition to the European integration discourse and practices.

“It is this understanding that encourages us at the Rijnland Instituut to invest more time and resources in improving human capital and being capable of dealing with increasing challenges both in terms of the economy and health.”

From the conversation with the young Europeans, I came to realize that, if integration means talking about issues we cannot identify ourselves with, then the European integration will remain a beautiful hymn with lyrics we do not understand. So, let’s make something happen.


Written by Paul Wabike. Paul is a business lecturer specialising in organizations and management as well as research methodology. Paul was born and raised in Tanzania and now lives and works in the Netherlands. He is involved in different research projects that focus on society and development.

At the Rijnland Instituut, Paul is a programme manager. He brings in expertise on education and development for the Euregion and links students and staff of the Hanze University of Applied Sciences with businesses and communities in the region. Paulspeaks several languages fluently including Kiswahili, English and Dutch.

Zeepfabriek Denthe College

Duitse studenten leren zeep maken in Emmen

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Duitse studenten leren tijdens uitwisseling zeep maken in Emmen

Zo’n drie jaar geleden heeft Drenthe College de eerste contacten gelegd met een “mbo-”school in het Duitse Lingen, Berufsbildende Schule Technik und Gestalt. Beide scholen brachten een bezoek aan elkaars opleidingsfaciliteiten en in 2017 is besloten om een uitwisseling met studenten te organiseren. De eerste uitwisseling in 2018 was meteen een succes. De Duitse studenten leerden een volledig proces kennen en beheersen en de Nederlandse studenten leerden om te gaan met bijvoorbeeld een destillatiekolom. Naast de technische vaardigheden waren natuurlijk ook het samenwerken, de taal en de verschillende culturen prachtige leermomenten. Deze uitwisseling was zo succesvol dat vorig jaar is besloten om de uitwisseling een wat structurelere vorm te geven. En zo werd ook voor 2019 een uitwisseling gepland.

Samenwerking met Duitse studenten

Van 25 tot en met 29 maart werken zes studenten vanuit Lingen samen met AOT-studenten van Drenthe College in de zeepfabriek. Een van de Duitse studenten is de 16-jarige Kimberly Baasch. Kimberly wilde graag in de procesindustrie werken en heeft daarom bij BP in Lingen gesolliciteerd voor een opleidingsplaats voor Chemikant. Daarvoor moest ze wel van Hamburg naar Lingen verhuizen. Bij de BBS Technik und Gestalt in Lingen volgt ze momenteel de opleiding voor Chemikant (vergelijkbaar met de opleiding Proces operator B/C). De opleiding bestaat in het eerste jaar grotendeels uit drie vakgebieden Labor, Elektro en Metall. De meeste tijd besteden de studenten aan het Labor deel.

Omdat Kimberly nog geen 18 is, mag ze de eerste twee jaren geen ploegendiensten draaien. Om toch praktijkervaring op te doen, heeft het bedrijf BP afwijkende werktijden voor stagiaires die nog geen 18 zijn ingesteld. Ze vindt het werken in de procesindustrie erg leuk. Vooral de afwisseling van werkplekken en situaties spreken haar aan.

Uitwisseling van toegevoerde waarde

De uitwisseling met Nederland vindt ze veel toevoegen aan haar opleiding. De zeepfabriek is een volledig proces, waardoor de studenten alle onderdelen van de procesindustrie ook praktisch oefenen. Dit is een belangrijke aanvulling omdat ze op hun eigen school geen volledig proces hebben. De studenten worden daar dus meer theoretisch geschoold. Ook het leren kennen van studenten van andere landen en culturen vindt Kimberly erg leuk en belangrijk. Ze hoopt de komende jaren haar opleiding af te ronden en daarna veel praktijkervaring op te doen en wie weet gaat ze in de toekomst nog een vervolgstudie doen.

Over de zeepfabriek van Drenthe College

Sinds 2002 heeft Drenthe College een zeepfabriek in DC Tech in Emmen. De zeepfabriek is een volledige fabriek; er gaan grondstoffen in en er wordt een eindproduct geproduceerd. De installatie wordt door verschillende technische opleidingen van Drenthe College gebruikt. Zo maken o.a. de opleidingen Allround Operationeel Technicus (AOT) en Proces en Mechanisch operator er gebruik van.

Dag van de Duitse Taal

Jetzt geht’s los! Dag van de Duitse Taal

Door | Evenementen, Nieuws | Geen opmerkingen

Jetzt geht’s los! Dag van de Duitse Taal

Dinsdag 26 maart is de Dag van de Duitse Taal. En dat vieren we samen met alle studenten op het Alfa-college in Hoogeveen. Deze dag staat in het teken van (foute) Duitse muziek in de kantine, typisch Duitse lekkernijen, spelletjes en een presentatie over Zungenbrecher.

Een streepje voor in de grensregio

Want Duits is niet alleen leuk. Wie Duits spreekt heeft een streepje voor in de grensregio. Als kennisconsulaat focust het Rijnland Instituut zich naast technologie en vrijetijdseconomie ook op taalverwerving en cultuur. Wij vinden het belangrijk dat studenten en docenten de waarde van de taal Duits inzien.

Met goede kennis van Duits ben je voor de arbeidsmarkt zesmaal interessanter dan kandidaten die geen goed Duits spreken. Deze carrièrekansen worden vaak onderschat en scholieren zien in veel gevallen pas veel later het belang van Duits. “Wanneer je aan het werk gaat, ontdek je pas echt hoe belangrijk Duits is, vooral in de grensstreek”, vertelt Oosterhof op de website van Duitslandnieuws.

Programma

10.00 – 10.15 uur            Welkom/opening

10.00 – 10.30 uur            Korte presentatie “Zungenbrecher”/”foute vrienden” in leslokaal voor lesgroep Duits 1

10.30 – 11.00 uur            Korte presentatie “Zungenbrecher”/”foute vrienden” in leslokaal voor lesgroep Duits 2

10.00 – 14.00 uur            Moderne Duitse muziek in de kantine

10.00 – 14.00 uur            Duitse gadgets in kraam in kantine

10.00 – 14.00 uur            Zoete en hartige Duitse lekkernijen in kramen kantine en keuken

12.00 – 13.00 uur            Kahoot! Quizzen Duitsland kennis in kantine

ca. 14.00 à 14.30 uur      Afsluiting/afbouw

Arbeidsmarkt Noord

Uitnodiging: Marktplaats Arbeidsmarkt Noord

Door | Evenementen | Geen opmerkingen

Uitnodiging: Marktplaats Arbeidsmarkt Noord

Op 3 april 2019 organiseert Arbeidsmarkt Noord in de LocLoods 1877 in Bad Nieuweschans de bijeenkomst “Marktplaats AMN”, dé marktplaats met regionale ingrediënten voor één onderwijs- en arbeidsmarktregio!

Aanmelden kan via de website van Arbeidsmarkt Noord.

PraktiTrans

Tijdens het programma is er ook tijd voor PraktiTrans. Scholieren, werkgevers en studenten informeren en laten kennismaken in de praktijk met de opleidingsmogelijkheden in het buurland. Dat doet PraktiTrans. Zij verzorgen bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken over de grens en grensoverschrijdende activiteiten voor scholen waardoor er praktijkervaring in het buurland wordt opgedaan.

Het project PraktiTrans is onderdeel van het koepelproject Arbeidsmarkt Noord en wordt met ondersteuning van de Eems Dollard Regio in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân.

Overhandiging bundel Rijnland Instituut Lingen en Provincie Drenthe

Overhandiging jaarlijkse bundel Rijnland Instituut aan Stadt Lingen (Ems) en Provincie Drenthe

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Overhandiging jaarlijkse bundel Rijnland Instituut aan Stadt Lingen (Ems) en Provincie Drenthe

Lingen, dinsdag 19 februari 2019 – Tijdens een uitwisselingsoverleg in het stadhuis van Lingen hebben Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden Hogeschool en stuurgroep Rijnland Instituut) en Cigdem Zantingh (Programmamanager Rijnland Instituut) de jaarlijkse bundel van het Rijnland Instituut overhandigd aan Oberbürgermeister Dieter Krone van de stad Lingen en aan Cees Bijl, gedeputeerde van de Provincie Drenthe. De tijd is rijp om grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren.

Grensregio haalt banden aan

Tijdens het overleg werd er besproken hoe de samenwerking in de grensregio geïntensiveerd kan worden, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijk opleiden, wederzijdse diplomaerkenning, digitalisering in de gezondheidszorg en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Een actueel voorbeeld is de samenwerkingsovereenkomst tussen NHL Stenden en Hochschule Osnabrück, die 14 februari jl. werd ondertekend. Op dit moment zijn er voorbereidingen gaande voor een intentieverklaring tussen BBS Lingen en Rijnland Instituut op ROC-niveau.

Hoeksteen voor samenwerking

Het overleg vormt een basis voor een grensoverschrijdend netwerk. Dit netwerk is de hoeksteen voor toekomstige projecten en samenwerkingen. Er zijn concrete afspraken gemaakt over een vervolgoverleg om de samenwerking in de grensregio te verdiepen, verbreden en te verduurzamen.

Aansluitend aan het overleg overhandigden Klaas Wybo van der Hoek en Cigdem Zantingh de jaarlijkse bundel van het Rijnland Instituut aan Oberbürgermeister Dieter Krone en Cees Bijl, gedeputeerde Provincie Drenthe. De bundel heeft als thema ‘De kracht van de grensregio’ en sluit goed aan bij de missie om de banden tussen bestuurders en regio’s in het grensgebied aan te halen, zoals al tussen Emmen en Lingen gebeurt. Er liggen volop kansen voor de grensregio.

Rijnland Instituut Symposium

Het overleg is een voortzetting van de resultaten van het symposium “Digitalisering in de gezondheidszorg, productie en technologie en bedrijfsontwikkeling” van 1 november 2018 op de Campus Lingen waarbij de focus lag op grensoverschrijdende samenwerking.

Aanwezigen

Deelnemers aan het overleg: Dieter Krone (Oberbürgermeister Stadt Lingen), Ludger Tieke (Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung und Liegenschaften Stadt Lingen), Kirsten Vogler (Projectmanager Stadt Lingen), Martin Gerenkamp (Erster Kreisrat Landkreis Emsland), Nicole Bröker (Wirtschaftsförderung Landkreis Emsland), Prof. Dr. Wolfgang Arens-Fischer (Studiendekan/Institutleiter Institut für Duale Studiengänge Hochschule Osnabrück), Michael Schnaider (Geschäftsführer IT-Zentrum Emsland), Cees Bijl (Gedeputeerde Provincie Drenthe), Jeroen Hartsuiker (Coördinator Duitslandbetrekkingen Provincie Drenthe), Guido Rink (Wethouder Economische Zaken gemeente Emmen ), Klaas Wybo van der Hoek (CvB NHL Stenden Hogeschool en stuurgroep Rijnland Instituut), Cigdem Zantingh (Programmamanager Rijnland Instituut).

Overhandiging bundel Rijnland Instituut Lingen en Provincie Drenthe
Ondertekening Letter of Intent

Samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Langdurige samenwerking NHL Stenden en Hochschule Osnabrück

Donderdag 14 februari, Valentijnsdag, spraken NHL Stenden en Hochschule Osnabrück – University of Applied Sciences – de intentie uit voor toekomstige samenwerking wat betreft onderwijs en onderzoek op het gebied van zorg, techniek en euregionaal opleiden.

Functionele grensregio

De intentieverklaring is een gezamenlijk belang. Dit resultaat van de Drentse Duitslandagenda draagt bij aan het verder vormgeven van een functionele grensregio, waar grenzeloos wonen, werken en studeren gestimuleerd worden en beide onderwijsinstellingen zich inzetten om belemmeringen weg te nemen, in dit geval voor studenten.

Hier volgt een fotoverslag van het feestelijke moment.

Meer info

Lees ook Ondertekening Letter of Intent voor samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Foto’s: Guus van der Linde Fotografie

Europa

Lebenslang – gemeinsam lernen in der Welt von morgen

Door | Nieuws | Geen opmerkingen

Peter Meiwald über lebenslang – gemeinsam lernen in der Welt von morgen.

Wissen kommt doch in der digitalen Welt aus Wikipedia, Google, im politisch korrekten Feld vielleicht auch von Ecosia oder von Spon.de. Aber ein „Wissensinstitut“ – und dann noch ein grenzüberschreitendes – brauchen wir das in der heutigen Zeit? Dazu kommt von meiner Seite ein klares „Ja“, denn was, wenn nicht „Wissen“, ist denn der Rohstoff, auf den wir in unserer Euregio zwischen Ruhrgebiet und Nordsee außer Torf und Wasser setzen können? 

Verknüpfungen

Gerade in einer Zeit, in der reines Datenwissen praktisch überall und schier unbegrenzt verfügbar ist, brauchen wir Menschen – und ja, auch Institutionen, die für Verknüpfungen sorgen – zwischen Berufsausbildung und Studium, zwischen Unternehmen und Märkten, zwischen Lernenden (jungen und älteren) und Lehrenden (älteren und jungen), zwischen Herausforderungen und Lösungen, zwischen Qualifizierten und Arbeitsmärkten – zwischen Menschen!

Weiter Weg zu einer europäisch denkenden Identität

Gerne sprechen wir über grenzenlose Mobilität, einen offenen Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen oder gar unsere „Wertegemeischaft“. Doch, dass all diese Wortgeschöpfe mit Leben erfüllt werden, ist eben nicht selbstverständlich. Auch wenn viele junge Menschen völlig selbstverständlich aus Oldenburg nach Zandvoort an den Strand oder aus Leeuwarden nach Berlin zur Party fahren, müssen wir zugeben, dass es noch ein weiter Weg zu einer wirklich europäisch denkenden und zugleich regional beheimateten Identität zu gelangen – das haben uns nicht zuletzt Brexit und die erstarkenden national-populistischen Parteien von PVV bis AfD drastisch vor Augen geführt.

Grenzüberschreitendes Kennen-Lernen

Gemeinsames Lernen, auch grenzüberschreitendes Kennen-Lernen ist deshalb von besonderer Bedeutung für die Zukunft unserer Region beiderseits der niederländisch-deutschen Staats- und Sprachgrenze. Dazu gehört natürlich ein Augenmerk auf ausreichende und gute Angebote zum Erlernen der jeweils anderen Sprache ebenso wie die deutliche Verbesserung der öffentlichen Verkehrsangebote von Bus und Bahn, um den Sprung über die Grenze möglichst „smart“ zu gestalten.

Das Rijnland Institut ist dabei wesentlicher Player wie auch Anwalt dieses Themas im öffentlichen und politischen Raum, den es unbedingt zu unterstützen gilt.

Peter Meiwald ist Vorsitzender der Europäischen Föderalisten Oldenburg e.V. und Vorsitzender der Expertengruppe des Rijnland Instituts.